Reklamni textil, trička na potisk, reklamni oblečeni - vela.promotextil.eu
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy VELA CZECH, s.r.o.

Předmětem kupní smlouvy je dodávka reklamních a dárkových předmětů s označením nebo bez označení vlastním či obchodním znakem.

Prodávající a kupující se přitom zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

ZAREGISTROVANÝ KUPUJÍCÍ se eviduje jako plátce daně z přidané hodnoty uvede své DIČ a ostatní podstatné informace o svém subjektu v každé objednávce. Ostatní subjekty uvedou v objednávkách vždy své IČ. Ostatním osobám bez živnostenského oprávnění zboží nedodáváme.

Prodávající potvrdí vždy kupujícímu objednávku písemně, kde bude specifikováno vše co se jí týká. Kupující objednávku akceptuje podpisem nebo systémově (objednáním přes internet) a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Objednávka je pro kupujícího závazná, tedy již v době, kdy prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci.

Jestliže kupující zruší svoji objednávku , má naše společnost VELA CZECH, s.r.o. nárok na stornovací poplatek ve výši patnáct procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Tento poplatek i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného prodávajícím. Vyžadováním stornovacího poplatku není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která vznikla v průběhu příprav zakázky (přípravy k potisku, doprava, výroba raznic…).

Úhrada kupní ceny bude kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou nebo zálohovou platbou předem, nebo do 14 dnů od doručení faktury, nestanoví-li speciální smlouva písemně jinak. Při dodávkách zboží s potiskem je na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací souvisejících s potiskem), pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě je považováno za podstatné porušení sjednané smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. Pro případ, že bude kupující v prodlení s plněním svého závazku je kupující oprávněn požadovat slevu ve výši 0,05% za den prodlení.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží. Řídí ustanoveními Obchodního zákoníku Této odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě. Na zboží prodávané podle Obchodního zákoníku poskytujeme záruku šest měsíců ode dne předání zboží a jeho řádného zaplacení.

Škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem kupujícího. Reklamace musí být podána písemně.

Zákazníkům odebírajícím zboží osobně v Ostravě žádnou manipulaci neúčtujeme. Osobní odběr není odběr prostřednictvím třetí osoby - dopravce, který vyžaduje srovnatelné zabalení a označení zásilek, jako Česká pošta…
Při zvýšení tarifů PPL, České pošty či jiných specializovaných dopravců si vyhrazujeme právo tyto ceny jednostranně upravit.
Dle zvyšování sazeb na základě zdražení PHM a podobně.

Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši. Příkladem je rozesílání agenturních katalogů.

Obaly distribuované na trh v rámci tohoto závazkového vztahu splňují požadavky zákona o obalech č. 477/2001 Sb.

Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemohou vždy úplně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.

Smluvních vztahy se řídí Obchodním zákoníkem.

CENY:

Všechny ceny uváděné v cenících či nabídkách Prodávajícího jsou bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Agenturní slevy se zásadně vztahují pouze na zboží prodávané za běžné (katalogové) ceny. V případě akcí a speciálních slev se nenabízí další možnosti rabatu.

Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- pět procent z objednaného počtu kusů s potiskem, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne jinak.

Cena za dopravu a manipulaci činí 120 Kč/zásilka při odběrech za méně než 12.000,-Kč, včetně odběrů a zapůjčení vzorků. U zakázek za 12.000 Kč a více účtujeme 1% z hodnoty dodávky zaokrouhleně na celé desetikoruny nahoru. Zásilka přitom může obsahovat i několik balíků za tento jediný paušál.

Ochrana osobních údajů:

Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním žádosti o katalog, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek společnosti VELA CZECH, spol. s r.o. vlastně dáváte souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti VELA CZECH, s.r.o.. Vaše poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.

Společnost VELA CZECH, s.r.o. nebude vědomě poskytovat vaše údaje žádným třetím subjektům.

« zpět na seznam článků


Zboží | Značka